Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Statens medieråd ska utveckla former för förstärkt samverkan av insatser för medie-och informationskunnighet, MIK

Senast uppdaterad:

Den 30 augusti fick Statens medieråd i uppdrag av regeringen att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för MIK. I uppdraget ingår att utveckla former för samarbete mellan statliga myndigheter som arbetar med frågor relaterade till MIK, liksom att utveckla former för en aktiv dialog mellan offentliga och privata aktörer som arbetar med MIK på nationell, regional och lokal nivå.

Bild

Statens medieråd har fått i uppdrag att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie-och informationskunnighet, MIK. Foto: Shutterstock.


Myndigheten ska även utveckla formerna för insamling och spridning av kunskap för att kunna fungera som en aktiv resurs för andra aktörer. Utöver detta ska myndigheten verka för att Sverige tar en mer aktiv roll i arbetet på europeisk och internationell nivå. Redovisningen av uppdraget ska ske i form av en lägesrapport senast den 30 maj 2019. Parallellt med detta uppdrag pågår i Regeringskansliet en översyn av Statens medieråds instruktion i syfte att ge goda förutsättningar för ett långsiktigt uppdrag.

 

Regeringen har utöver uppdraget till Statens medieråd även fattat beslut om ett kommittédirektiv till en nationell satsning på MIK, inriktat specifikt på individers förmåga att identifiera och stå emot näthat, propaganda och desinformation. En särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet ska genom utåtriktat arbete på kort sikt stärka arbetet med MIK.

Även under 2017 arbetade Statens medieråd med ett regeringsuppdrag gällande medie- och informationskunnighet, MIK. Tillsammans med myndigheten för press, radio och tv gjordes en kartläggning av insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighet. Myndigheten medverkade även i arbetet med en utvidgad kartläggning av MIK i Sverige 2018, i rapporten Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern som togs fram i samarbete mellan UNESCO-professuren vid Göteborgs universitet och Nordicom.