Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Krönika: Sverige kan bli bäst i världen

Senast uppdaterad:

Ingen utmaning som mänskligheten ställts inför tidigare har utgjort ett större hot mot framtida generationer än klimatförändringen. 2018 har varit ett år av värmerekord, extrem torka och andra exceptionella fenomen som kan kopplas till klimatförändringen. Det har också varit ett år av uppvaknande, då glädjen över rekordsommaren blandades med ångest över orsakerna, över vår egen del i den katastrofala utvecklingen. Vårt eget ansvar.

Statens medieråds direktör Anette Novak. Foto: Anna-Lena Ahlström.

Statens medieråds direktör Anette Novak. Foto: Anna-Lena Ahlström.

Statens medieråd arbetar sedan många år aktivt för att verksamhetens belastning på klimatet ska hållas på ett absolut minimum. Vi följer data över vår energiförbrukning, analyserar den och sätter mikromål för att ständigt reducera den ytterligare. Vi har förgreningskontakter vid varje arbetsplats för att göra det enkelt för medarbetarna att välja ”stäng av allt” vid hemgång. Vi har infört rutinen att alltid släcka i alla rum när vi lämnar dem. Som statlig myndighet har vi ett särskilt ansvar att vara förebild. Vi måste alla förändra vår livsstil. Om inte väktarna för det allmännas bästa gör det, vem ska göra det då?

Hållbarhet handlar emellertid inte enbart om de ekologiska aspekterna. 2015 antog FN:s medlemsländer en universell agenda som rymmer Globala målen för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. Dessa globala mål ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030. Arbetet med att genomföra Agenda 2030 följer bland annat dessa principer:

  • Agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
  • Målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
  • Ingen ska lämnas utanför. Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

De här vidare principerna gör kopplingen till Statens medieråds verksamhet tydlig. Vårt fokus är att stärka och skydda barn i deras medievardag. I en alltmer digitaliserad och sammankopplad värld är digital kompetens samt medie- och informationskunnighet ofta en förutsättning för utveckling även på andra områden. Att ha tillgång till en dator, mobil och en snabb internetaccess utan digital kompetens och MIK är som att ha ett eget bibliotek men inte kunna läsa.

Flera av de globala målen vi ska ha nått år 2030 talar särskilt om områden som utgör avgörande fokus för Statens medieråd:


Mål 4: God utbildning för alla – en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och livslångt lärande för alla.
Mål 16: Fredliga, inkluderande samhällen för hållbar utveckling – med delmålet 16:10 – Säkerställa allmän tillgång till information och grundläggande friheter.

Den allmänna tillgången till information blir i takt med internetutvecklingen ett alltmer utmanat område. För vad händer med inkluderingen när den information som sprids har blivit vapen i händerna på krafter som söker så split och misstro? Vad händer med det livslånga lärandet när det offentliga samtalet verkar genomsyrat av kunskapsförakt?

Vi skönjer redan effekterna. Vissa har påverkats av de mediefientliga narrativen och fått en skadad tilltro till medier. Andra har lurats av den försåtliga desinformationen och vågar inte vaccinera sina barn. Resultatet: Vi ser tidigare utrotade sjukdomar göra comeback.

Samtidigt med denna obehagliga utveckling finns hoppingivande tecken. I den senaste rapporten Ungar & medier – som Statens medieråd sammanställer vartannat år – märks en kraftig förändring de senaste tio åren vad gäller barns inställning till nyheter. Jämfört med 2005 anser barn och unga att nyheter är mer spännande och lärorika.


Den explosionsartade utvecklingen på dataområdet bär också enorma möjligheter; såväl när det gäller individanpassning av undervisning och medieanvändning som att identifiera mönster i stora datamängder. Dagens barn är framtidens ledare. Ska vi bygga en hållbar värld handlar det inte bara om att göra det för barnen, utan med barnen.

Statens medieråd fick 2018 regeringens uppdrag att samla alla krafter som utbildar och fortbildar inom det breda ämnet medie- och informationskunnighet. Vi siktar på att få med oss så många som möjligt som tillsammans med oss vill göra ett historiskt folkbildningshäv.

Med MIK-kompetenta generationer kan Sverige nå målet med att bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter – och samtidigt bygga en hållbar framtid.

Anette Novak, direktör Statens medieråd


> Läs mer om de globala målenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

> Läs mer om Agenda 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster