Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Utkast till lagrådsremiss Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Publiceringsdatum:

Myndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Statens medieråd har inte yttrat sig tidigare i ärendet. På grund av detta och att myndigheten inte kan bedöma de föreslagna lagändringarnas juridiska konsekvenser, avstår myndigheten från att ha synpunkter på utkastet. (Ju2019/01919/L5) 

Författare:Statens medieråd

Gör en ny sökning efter publikationer