Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

MIK för framtida lärare och bibliotekarier

Publiceringsdatum:

Medie- och informationskunnighet (MIK) är mer etablerat inom utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap än inom ämneslärarutbildningar i svenska, samhällskunskap och bild. Det visar Statens medieråds nya rapport om förekomsten av MIK på landets högskolor och universitet.

I Statens medieråds kartläggning över förekomsten av medie- och informationskunnighet vid samtliga lärosäten framgår att MIK i högre grad genomsyrar utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap än ämneslärarutbildningar i svenska, samhällskunskap och bild. MIK-perspektiven i biblioteks- och informationsvetenskap är väl representerade i kurslitteratur, kursplaner och lärandemål. Kännedomen om och användningen av MIK-begreppet tycks dock ha ökat påtagligt inom lärarutbildningarna.

MIK som paraplybegrepp

Att MIK i lägre grad genomsyrar de undersökta lärarutbildningarna än utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap förklaras till viss del av begreppsförvirring. Är MIK ett teknikneutralt paraplybegrepp eller ska MIK betraktas som en mer innehållsorienterad del av digital kompetens? Här har MIK-begreppet som paraplyfunktion, där bland annat digital kompetens inryms, inte slagit igenom.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2019

Gör en ny sökning efter publikationer