Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Om vikten av att förstå alla barns medievardag

Senast uppdaterad: 2016-01-04

Statens medieråds direktör Ewa Thorslund berättar i en krönika om myndighetens strävan efter kunskap om alla barns och ungas medievardag. Förra året initierades en förstudie i syfte att öka kunskapen kring hur medievanorna hos barn och unga med en kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning ser ut. I år fortsätter det arbetet, och som ett led i det lanseras idag "MIK för mig - lättläst version".

 

Bild

I mitt tidigare liv – innan jag fick uppdraget att leda Statens medieråd – föreläste jag ofta runt om i Sverige. Jag föreläste om barns och ungas medievardag på skolor och bibliotek, inom polisväsendet, på socialförvaltningar, företag och organisationer. Jag föreläste om hur teknik och medier har utvecklats över tiden. Om hur vi människor förhåller oss till, räds och inspireras av det nya i vår omvärld. Om hur den mellanmänskliga kommunikationen påverkas av nya kanaler, format och kontexter. Om hur vi alla mer – eller mindre – kan påverka och påverkas av vår numera nästan rakt igenom medierade samtid.

Dessa föreläsningar resulterade nästan alltid i frågor och diskussioner. Jag mötte ofta en önskan om mer stöd och kunskap för alla som i sin profession möter barn och unga. Jag mötte vid ett flertal tillfällen en uttalad önskan om ett stöd för de kanske mest utsatta barnen - de med en kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning. Alla behöver vi utveckla en förmåga att kritiskt förhålla sig till medier utifrån en flerhövdad roll som både konsument, producent och distributör. Att förstå en ny logik och dess algoritmer ställer stora krav på oss människor. För barn måste denna förmåga utvecklas redan tidigt i samklang med hur medieanvändningen introduceras och utvecklas. För barn med en större utsatthet och sårbarhet måste särskilda insatser sättas in. Om detta är jag helt övertygad.

Statens medieråd ska enligt Förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd 1 § ”… verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn- och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation….”

Det är av stor vikt att det arbete som myndigheten bedriver är baserat på en kunskap och expertis som hela tiden strävar efter att skapa en bild av alla barns och ungas medievardag. Och det är viktigt att tolkningen av målgruppen verkligen innebär just alla barn och unga – oavsett förutsättningar. Till följd av detta ska myndigheten också ha kompetensen att sprida information och ge vägledning som stärker och skyddar alla barn och unga. Myndigheten har därför under 2014 initierat en förstudie i syfte att öka kunskapen kring hur medievanorna hos barn och unga med en kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning ser ut. Under 2015 fortsätter det arbetet. Därför lanserar vi idag en lättläst och förenklad version av lärarmaterialet som hör till vår digitala utbildning i medie- och informationskunnighet – ”MIK för mig”.

Det nya lärarmaterialet innehåller övningar, kopieringsunderlag, filmer och diskussionsfrågor om det nya medielandskapet – om att interagera med andra i sociala medier, om att hantera anonymitet, källkritik och att själv producera material på nätet. Övningarna är bearbetade till lättläst svenska och förenklade så att hela utbildningspaketet ”MIK för mig” ska kunna användas inom gymnasiesärskolan och i andra lässvaga grupper. Syftet med utbildningspaket är att ta ett första steg för att alla elever och lärare på högstadiet och gymnasiet ska ha en möjlighet att diskutera och reflektera kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss.

> Här finner du det nya lärarmaterialet.

> Lärarmaterialet hör till den digitala utbildningen ”MIK för mig” som du hittar här.