Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Nytt uppdrag till Statens medieråd

Senast uppdaterad: 2015-10-19

Regeringen har tilldelat Statens medieråd uppdraget att föreslå ett nytt avgiftssystem för fastställande av åldersgränser för film och att eventuellt föreslå en utvidgning av den så kallade ledsagarregeln till att gälla åldersgränsen 15 år.

Avgiftssystemet, som är bestämt i lag, har bedömts vara otidsenligt och i behov av förändring. Myndigheten ska i denna fråga föra en dialog med filmdistributörerna och Filmägarnas Kontrollbyrå AB.

Ledsagarregel

En ledsagarregel finns i dag för filmer med 7- respektive 11-årsgräns, vilket innebär att filmerna kan ses av barn som är yngre än den beslutade åldersgränsen, under förutsättning att det sker tillsammans med en person som är minst 18 år. Ledsagarregeln omfattar dock inte 15-årsgränsen. Myndigheten ska i detta uppdrag överväga om ledsagarregeln också ska gälla för filmer med en 15-årsgräns. I denna fråga ska synpunkter inhämtas från Barnombudsmannen och filmdistributörerna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 september 2015.