Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Verksamhetens resultat

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Här redovisas ett urval av de resultat som Statens medieråd åstadkom under verksamhetsåret 2015.

Följa medieutvecklingen

Under 2015 gjordes bland annat följande åtgärder för att utveckla kunskapen om barns och ungas medievardag:

  • Ungar & medier 2015: Under hösten 2014 genomfördes datainsamlingen till Statens medieråds biennala undersökning om barns och ungas medieanvändning, Ungar & medier. Under 2015 analyserades datamaterialet och fyra rapporter publicerades: Ungar & medier 2015, Småungar & medier 2015, Föräldrar & medier 2015 samt Ungar & medier 2015: Demografi .
  • Mellan auktoritet och autonomi: Medieanvändning, föräldramedling och konflikter i familjelivet: Studien undersöker dels vilka konflikter som uppstår kring barns medieanvändning, och dels hur barn och föräldrar uppfattar och hanterar konfliktsituationer.
  • Problematiskt datorspelande bland barn och unga: En broschyr med råd om hur man kan hantera spelrelaterade problem – som inte handlar om spel om pengar (gambling), utan om interaktiva digitala spel, t.ex. onlinerollspel (gaming).

Samtliga rapporter kan laddas ner i Publikationer.

Sprida information och ge vägledning

Den kunskap som tas fram inom myndigheten ska användas för att öka medie- och informationskunnigheten hos våra prioriterade målgrupper. Några insatser 2015 för att sprida information och ge vägledning var:

  • Safer Internet Day 2015: Det europeiska evenemanget Safer Internet Day 2015 genomfördes i form av en MIK-vecka. Under MIK-veckan 2015 lanserades lektionsmaterialet Vilja veta för mellan- och högstadiet. Därutöver lanserades delresultat från enkätstudien Ungar & medier.
  • Projekt kommunikation: Myndigheten skapade under 2015 en ny webbplats för statensmedierad.se. Webbplatsen integrerade den tidigare webbplatsen MIK-rummet.
  • MIK-bibliotek: Statens medieråd tillsammans med bland andra Svensk biblioteksförening tog under 2014 initiativ till att ett nätverk av MIK-bibliotek bildades. Nätverket har under 2015 haft totalt 346 bibliotekarier samlade över hela Sverige. Projektet har bland annat tagit fram materialet Kom igång med MIK – ett metodmaterial för skolbibliotekarier, som beskriver processen om hur MIK-arbetet kan initieras på skolor.
  • Utbildningsinsats mot BVC - ett föräldrarmaterial: Under 2015 har en pilotutbildning av BVC-sköterskor samt föreläsningar för läkare i Stockholms län genomförts gällande barns och ungas medievardag. Myndigheten har producerat utbildningsmaterial som stöd för BVC-personalens samtal med föräldrar om små barns medieanvändning. Fler än 300 personer har deltagit i utbildningarna.
  • MIK för barn och unga med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar: För första gången har en systematisk undersökning av medievanorna hos unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genomförts i Sverige. Studien har gjorts i samarbete med projektet "Nätkoll" (Riksförbundet Attention med flera). Resultat redovisas våren 2016.
  • Statens mediepodd: Fyra stycken poddar producerades under 2015 och har laddats ner 2273 gånger. Poddarna kan laddas ner i Publikationer.

Fastställa åldersgränser för film

Fastställande av åldersgränser för film är ett uppdrag som myndigheten ska utföra enligt lag (2010:1882). Tabellen nedan redovisar filmgranskningsärenden fördelat på långfilm, kortfilm och trailer under 2014 i jämförelse med föregående år.

Filmgranskningsärenden, antal

Kategori

Totalt antal ärenden
2014 (varav
avgiftsbefriade*)

Totalt antal ärenden
2014 (varav
avgiftsbefriade*)

Långfilm**

231 (72)

219 (62)

Kortfilm

227 (205)

225 (206)

Trailer

283 (‐)

279 (‐)

Summa

741 (277)

723 (268)

* Statens medieråd har enligt 10 § i (2010:1882) möjlighet att meddela avgiftsbefrielse för framställningar avsedda att visas på filmfestivaler eller annat konstnärligt eller ideellt evenemang.

** Som långfilm redovisas en framställning med en speltid på minst 60 minuter.

> Ladda ner Årsredovisning 2015 i Publikationer.