Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Följa medieutvecklingen

Senast uppdaterad: 2018-11-14

För att effektiv kunna stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan krävs en både bred och djup kunskap om deras medievardag. Avdelningen Följa medieutvecklingen står för en stor del av myndighetens kunskapsinhämtande verksamhet.

Avdelningen Följa medieutvecklingen arbetar främst utifrån de två första paragraferna i myndighetsinstruktionen:

  • 1 § […] Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn- och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. […]
  • 2 § Statens medieråd ska inom sitt verksamhetsområde särskilt 1. beakta och utveckla myndighetens expertroll, 2. tillvarata forskning och annan kunskap, 3. tillvarata barns och ungas egna erfarenheter […]

Barnets förhållande till medieutvecklingen

För att följa medieutvecklingen för barn och unga analyserar vi medieteknologisk utveckling, medieinnehåll, ägandestrukturer, politiska åtgärder och – framför allt – barnens förhållande till allt detta.

Ungar & medier

Vissa delar av verksamheten bedrivs i projektform. Det kan handla om särskilda regeringsuppdrag, men också om myndighetens återkommande statistikrapport "Ungar & medier". Undersökningen är landets största studie av barns och ungas medievanor och genomförs vartannat år.

Omvärldsbevakning

Vi genomför också en kontinuerlig omvärldsbevakning och –analys genom att följa akademisk forskning, undersökningar genomförda av andra aktörer på området. Också samhällsdebatten om barn och medier följs för att ge en allsidig och bred omvärldsbild. Vid behov kontaktas externa experter för att fördjupa kunskapen på specifika områden.

Vetenskaplighet

För att säkerställa högsta möjliga kvalitet i vår verksamhet bedrivs den utifrån grundläggande vetenskapliga principer. Det handlar om ”ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer” (OECD:s definition av vetenskap). Vi eftersträvar vidare objektivitet, analytiskt djup, reflexivitet, kontextualisering samt transparens i undersökningsprocessen, oavsett om det handlar om litteraturstudier, empiriska kvantitativa eller kvalitativa studier.

Avdelningen bedriver all sin kunskapsinhämtning enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.