Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Filmgranskning

Senast uppdaterad: 2019-07-19

Statens medieråd har till uppgift att fastställa åldersgränser på film som ska visas offentligt. Syftet med åldersgränserna är att skydda barn från filmer som kan vara till skada för deras välbefinnande. Detta arbete sker enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Att granska film innebär att bedöma innehållet i en framställning för att fastställa en åldergräns. Åldersgränsen fastställs utifrån ett skadekriterium som det formuleras i 5 § i Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt: Framställningen i en film får inte godkännas för visning för barn under sju år, under elva år eller under femton år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.

Bedömning

Bedömningen utgår i huvudsak från om en framställning kan medföra stark rädsla/skräck/panik, oro eller förvirring. Kvalitativa aspekter såsom graden av realism, möjlighet till identifikation och på vilket sätt och i vilket sammanhang olika inslag skildras i en framställning ingår i bedömningen. Detta formuleras sedan i en beslutsmotivering som anger skälen för åldersgränsen.

Vad som bedöms vara skadligt för välbefinnandet för olika åldersgrupper baseras på psykologisk, pedagogisk och medievetenskaplig forskning, samt kunskap om och erfarenhet av barn.

Barnpaneler

För att ha en aktuell bild av barns medieupplevelser genomför myndigheten regelbundet barnpaneler inom ramen för filmgranskningsverksamheten. Detta innebär att en grupp barn ser en film tillsammans med filmgranskarna. Efter visningen intervjuas barnen i mindre grupper för att diskutera filmen utifrån aktuella frågeställningar som kan beröra handling, genrer, effekter, animering, vad som upplevts spännande och skrämmande etc.