Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Koppling till styrdokument

Senast uppdaterad: 2017-01-27

Det finns stöd i flera av bibliotekens styrdokument för arbetet kring medie- och informationskunnighet.

Bibliotekslagen

I den nya bibliotekslagen från den 1 januari 2014 (2013:801) lyfts bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling fram. I ändamålsparagrafen betonas kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Dessutom anges att biblioteken ska vara till för alla, inte som tidigare alla medborgare. Tanken om alla människors lika värde genomsyrar lagen.

Det här är frågor som alla är bärande inom begreppet medie- och informationskunnighet. Kombinerat med bibliotekens förändrade roll i samband med ett allt mer digitaliserat medielandskap, finns all anledning för folkbiblioteken och dig som folkbibliotekarie till fördjupning i MIK-frågorna.

I bibliotekslagen finns stöd för arbetet med att öka medie- och informationskunnigheten hos användarna i allmänhet och barn och unga i synnerhet:

  • 7 § ”/…/Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.”
  • 8 § "Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet år barn och ungdomar /…/ bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar."

Förarbete till lagen

I promemoria DS 2012:13 från Kulturdepartementet, underlag till den nya bibliotekslagen, står det än mer explicit kring bibliotekens roll när det gäller att främja barns och ungas digitala kompetens.

  • s. 31 "För att ändå belysa vikten av så kallad digital kompetens, det vill säga att utnyttja informationsteknik för att inhämta och värdera information (det engelska uttrycket är digital literacy) föreslås en bestämmelse om att folkbiblioteken särskilt ska sträva efter att öka kunskapen om hur informationsteknik på bästa sätt kan användas för kunskapsinhämtning och lärande. /…/ Vidare saknas även bland dem som är tekniskt kunniga ibland viktiga insikter om hur man bör förhålla sig till information som återfinns på exempelvis internet och hur den ska värderas."
  • s. 32 "Förutom läsfrämjande har biblioteken en betydelsefull uppgift i att bidra till att alla barn och unga lär sig hur informationsteknik bäst kan användas för att inhämta och värdera information. På engelska kallas detta, som nämnts, digital literacy – ovan används benämningen digital kompetens."

Internationella manifest

Arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten på folkbibliotek har även stöd i flera internationella biblioteksmanifest.

I Unescos/IFLA:s internationella biblioteksmanifest finns flera skrivningar som stöder och är relevanta för arbetet med MIK på folkbibliotek.

  • Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken: ”Den unika roll som bibliotek /…/ har är att de bemöter specifika frågor och behov hos enskilda personer. Detta utgör ett komplement till den allmänna kunskapsöverföring som exempelvis media tillhandahåller, och därmed är bibliotek /…/ av största vikt för ett demokratiskt och öppet informationssamhälle. /…/ Dessutom utvecklar de kapaciteten i samhället genom att främja informationskompetens och ge stöd och utbildning för effektivt utnyttjande av informationsresurser” 
  • IFLA:s internetmanifest: ”Bibliotekarier bör tillhandahålla information och resurser till bibliotekets användare så att de lär sig använda internet och digital information på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. De bör ta initiativ till att främja och underlätta ansvarsfull tillgång till nätbaserad information av god kvalitet för alla sina användare, inklusive barn och ungdomar”"
     
  • I IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest tydliggörs att även folkbiblioteken har ett pedagogiskt ansvar: ”För att alla ska kunna ta del av bibliotekets samtliga resurser bör det upprättas program för uppsökande verksamhet och användarutbildning.”